🔎
ภาพกิจกรรม

ประชุมเครือข่ายผู้สูงอายุและคลังปัญญาอำเภอเชียงของ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงานด้านคุ้มครองเด็ก และลดความรุนแรงในครอบครัวชุมชน

อ่านต่อ ►

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต สำหรับผู้สูอายุ (ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม)

อ่านต่อ ►

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

อ่านต่อ ►

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

อ่านต่อ ►

โครงการพัฒนาระบบดูแลเด็ก 0-3 ปี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น ฯ

อ่านต่อ ►

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข : จัดกิจกรรมอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์และโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

อ่านต่อ ►

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ออกตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนและให้คำปรึกษากฎหมาย

อ่านต่อ ►

โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายชาวบ้าน ตำบลศรีดอนชัย (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่ดิน)

อ่านต่อ ►

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปี 2565

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบปะมาณ 2565 (การสานตะกร้าหวาย)

อ่านต่อ ►

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา \"ศาสนสถาน วัดท่าข้ามศรีดอนชัย\"

อ่านต่อ ►

“โครงการปลูกป่า-ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา”

อ่านต่อ ►

โครงการ​อบรมพัฒนาศักยภาพ​ของ​บุคลากร​เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ​ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ​ 2565​

อ่านต่อ ►

กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือดออกอำเภอเชียงของประจำปี 2565 ในเขตตำบลศรีดอนชัย # กิจกรรมออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย #

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการน้อยสดใส รู้รอดปลอดภัย ห่างไกลโรคร้าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อ่านต่อ ►

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองพะเยา สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา และชุมชนบ้านฮวก

อ่านต่อ ►

เจ้าหน้าที่ยุติธรรมชุมชนและนางสาวนพวรรณ วราภรณ์​ นักวิชาการยุติธรรม ได้เข้านิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ ►
© 2023 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น