🔎
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาถนนในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล ศรีดอนชัย ตามวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย “เมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล”

อ่านต่อ ►

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลศรีดอนชัย ระหว่างวันที่ 14-25 กุมภาพันธื 2561 ณ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านต่อ ►

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ขวบ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

มอบเจลแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณหภูมิให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 5

อ่านต่อ ►

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 4

อ่านต่อ ►

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3

อ่านต่อ ►

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2

อ่านต่อ ►

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 1

อ่านต่อ ►

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากอิง โดยใช้ชื่อใหม่คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 4

อ่านต่อ ►

มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และ อสม.

อ่านต่อ ►

กิจกรรมอบรมทำเจลแอลกอฮอล์

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและอบรมคุณธรรม​จริยธรรม​เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น​

อ่านต่อ ►

รัฐบาลห่วงใยประชาชน สนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563

อ่านต่อ ►

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►
© 2023 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น