🔎
คู่มือประชาชน
- คู่มือประชาชน
- กองคลัง ภาษีป้าย- กองคลัง (การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน)- กองช่าง (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)- กองช่าง (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)- กองช่าง (การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร)- กองช่าง (การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32)- กองช่าง (การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน)- กองช่าง (การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21)- กองช่าง (การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร)- กองช่าง (การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34)- กองช่าง (การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33)- กองช่าง (การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22)- กองช่าง (การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ)- กองช่าง (การแจ้งขุดดิน)- กองช่าง (การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ)- กองช่าง (การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ)- กองช่าง (การแจ้งถมดิน)- กองช่าง (การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ)- กองช่าง (การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน)- กองช่าง (การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน)- กองช่าง (การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)- กองช่าง (การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)- กองช่าง (การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน)- สำนักปลัด (การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด)- สำนักปลัด (การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร)- สำนักปลัด (การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ)- สำนักปลัด (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)- สำนักปลัด (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ)- สำนักปลัด (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล)- สำนักปลัด (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ)- สำนักปลัด (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป)- สำนักปลัด (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล)- สำนักปลัด (การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด)- สำนักปลัด (การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร)- สำนักปลัด (การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ)- สำนักปลัด (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)- สำนักปลัด (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ)- สำนักปลัด (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป)- สำนักปลัด (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล)- สำนักปลัด (การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ )- สำนักปลัด (การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)- สำนักปลัด (การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)- สำนักปลัด (การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)- สำนักปลัด (การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)- สำนักปลัด (การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น)- สำนักปลัด (การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)- สำนักปลัด (การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)- สำนักปลัด (การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)- สำนักปลัด (การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)- สำนักปลัด (การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)- สำนักปลัด (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ )- สำนักปลัด(การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป)- คู่มือการจ่ายเบี้ยยังชีพ- กองการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน- กองการศึกษา คู่มือสำหรับประชาชน การรับเด็กเล็กเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น