🔎
สมาชิกสภา : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
นายประชิต จันเพ็ง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมาน สุทธิสม
รองประธานสภาเทศบาล
นางสาวชนัญญา จ่อแก้ว
เลขานุการสภาเทศบาล
นายพยัคฆ์ ปงใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอรุณ ปันชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเจษฎา ตุ้ยอ้าย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเบญจกูร วงค์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญส่ง ทะลังกา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายศศิพงศ์ ยะฝั้น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบุญธรรม ไชยทน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสาธร วงค์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุพล วงค์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน