🔎
กองช่าง : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
นายวีรพันธ์ อินฝั้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 0898503568
จสท.สุรไกร ไชยศิลป์
นายช่างสำรวจ
นายกีรติ บุดดี
นายช่างโยธา
นายกิตติทัต เทพไหว
นายช่างโยธา
นางสาวศิริพร ตานะอาจ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกีรติ ตานะอาจ
ผช.ช่างโยธา
นายวัชระ ไชยวงค์
พนักงานจ้างเหมา
นายเทศ วงศ์ชัย
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายวิเชียร วงศ์ชัย
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายศุภฤกษ์ แสงศรีจันทร์
พนักงานจ้างเหมา
นายทวี พามี
พนักงานจ้างเหมากองช่าง
นางสาวกรชวัล ชัยชนะ
พนักงานจ้างเหมา
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน