🔎
แผนงาน
bookmark-ribbon--v1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

moved-topic

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

bookmark-ribbon--v1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

moved-topic

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

bookmark-ribbon--v1

แผนดำเนินงาน

moved-topic

แผนดำเนินงาน 2560

แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560

moved-topic

แผนดำเนินงาน 2561

แผนดำเนินงาน พ.ศ.2561

moved-topic

แผนดำเนินงาน 2562

แผนดำเนินงาน พ.ศ.2562

moved-topic

แผนดำเนินงาน 2563

แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563

moved-topic

แผนดำเนินงาน 2564

แผนดำเนินงาน พ.ศ.2564

moved-topic

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

moved-topic

แผนดำเนินงาน 2565

แผนดำเนินงาน พ.ศ.2565

moved-topic

แผนดำเนินงาน 2566

แผนดำเนินงาน พ.ศ.2566

moved-topic

แผนดำเนินงาน 2567

แผนดำเนินงาน 2567

bookmark-ribbon--v1

แผนพัฒนาท้องถิ่น

moved-topic

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2565

bookmark-ribbon--v1

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

moved-topic

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

bookmark-ribbon--v1

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

moved-topic

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

bookmark-ribbon--v1

แผนการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

moved-topic

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

moved-topic

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566

พ.ศ.2566

moved-topic

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 66-70

bookmark-ribbon--v1

แผนอัตรากำลัง

moved-topic

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

bookmark-ribbon--v1

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

moved-topic

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

bookmark-ribbon--v1

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

moved-topic

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย (พ.ศ.2566-2570)

© 2024 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น