🔎
ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านปากอิง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสารภี หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.127-04 สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนชัย เชื่อมต่อหลักสิบ บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรี

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 89 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 64 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนไปอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่า ซอย 6 บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 71 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากอิง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 69 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 38 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 33 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 (ซอย 1 และซอย 6) ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 33 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 44 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 54 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านลุง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านสารภี หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านปากอิง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 62 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อพีวีซี พร้อมฝังดิน บ้านปากอิง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากอิง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 61 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากอิง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 62 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอถังสูงประปาหมู่บ้าน พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก บ้านสารภี หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 54 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 62 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับจอดรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิง)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านลุง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขียะ - อ่างเก็บน้ำห้วยเขียะ บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 124 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 64 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างราวกันตกสระน้ำบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 60 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสารภี หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 48 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 54 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการถมดินบริเวณด้านข้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 67 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 57 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมวางท่อพีวีซี บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ทึ่ 15 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 64 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสารภี หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 57 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 62 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 129 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 109 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 124 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 142 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 142 ครั้ง

ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ:รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 145 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านลุง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 148 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อ PVC พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 185 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 196 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 176 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นปลอดภัย ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 223 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 139 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 114 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 123 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยร่องค่า บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 107 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านศรีมงคล กว้าง 28 เมตร ยาว 45 เมตร เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 183 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 2 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 197 ครั้ง

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 2 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 195 ครั้ง

ประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะฯ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 219 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านศรีมงคล กว้าง 28 เมตร ยาว 45 เมตร เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 231 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 2 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 205 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 2 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (1)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 197 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สายทาง ชร.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 1020-บ้านร่องห้า หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,344 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 279 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สายทาง ชร.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 1020-บ้านร่องห้า หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,344 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีดอน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 268 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านศรีมงคล กว้าง 28 เมตร ยาว 45 เมตร เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 266 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 347 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 5 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 300 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการจัดสวนและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองรงค์ หมู่ที่ 14 โดยมีงานปรับพื้นที่ งานทางเดิน และงานลานซีเมนต์ งานปลูกต้นไม้ยืนต้นและปาล์มประดับ งานไม้พุ่ม ไม้ดอกไม้ประดับและไม้คลุกดิน เทศบาลตำบ

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศรีลานนา บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 80 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 1 บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 71 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ตกคอนกรีต สายทาง ชร 4019-แยกทางหลวง หมายเลข 1020 ถึงบ้านร่องห้า ตำบลศรีดอนชัย ยาวรวม 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร เทศ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 77 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เชื่อมต่อสายทุ่งสามหมอน ตำบลศรีดอนชัย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,097 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนชัย เชื่อมต่อหลักสิบ บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย กว้าง 5 เมตร ยาว 3,650 เมตร หนา 0.15 เมต

เมื่อวันที่ 01 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 73 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านศรีชัยมงคล หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านสารภี หมู่ 18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชีย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 80 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น