🔎
ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ:รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 61 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านลุง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 82 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อ PVC พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 100 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 102 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 100 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นปลอดภัย ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 95 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 62 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 57 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยร่องค่า บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 50 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านศรีมงคล กว้าง 28 เมตร ยาว 45 เมตร เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 115 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 2 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 119 ครั้ง

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 2 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 115 ครั้ง

ประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะฯ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 141 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านศรีมงคล กว้าง 28 เมตร ยาว 45 เมตร เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 149 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 2 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 125 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 2 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (1)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 121 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สายทาง ชร.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 1020-บ้านร่องห้า หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,344 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 197 ครั้ง

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สายทาง ชร.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 1020-บ้านร่องห้า หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,344 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีดอน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 186 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านศรีมงคล กว้าง 28 เมตร ยาว 45 เมตร เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 192 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 236 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 5 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 222 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการจัดสวนและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองรงค์ หมู่ที่ 14 โดยมีงานปรับพื้นที่ งานทางเดิน และงานลานซีเมนต์ งานปลูกต้นไม้ยืนต้นและปาล์มประดับ งานไม้พุ่ม ไม้ดอกไม้ประดับและไม้คลุกดิน เทศบาลตำบ

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศรีลานนา บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 1 บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ตกคอนกรีต สายทาง ชร 4019-แยกทางหลวง หมายเลข 1020 ถึงบ้านร่องห้า ตำบลศรีดอนชัย ยาวรวม 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร เทศ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เชื่อมต่อสายทุ่งสามหมอน ตำบลศรีดอนชัย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,097 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนชัย เชื่อมต่อหลักสิบ บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย กว้าง 5 เมตร ยาว 3,650 เมตร หนา 0.15 เมต

เมื่อวันที่ 01 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านศรีชัยมงคล หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านสารภี หมู่ 18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชีย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น