🔎
คู่มือ
- กองช่าง
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต- การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร- การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32- การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21- การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร- การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34- การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33- การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22- การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ- การแจ้งขุดดิน- การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ- การแจ้งถมดิน- การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ- การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน- การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน- การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต- การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต- การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน- การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
- สำนักปลัด
- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป- การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด- การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป- การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม- การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- การขอรับบำเหน็จปกติทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)- การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่- การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น- การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร- การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา- การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป- คู่มือการจ่ายเบี้ยยังชีพ- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (พัฒนาชุมชน)- การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ฝ่ายอำนวยการ)
© 2024 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น