🔎
กฏหมายและระเบียบ
bookmark-ribbon--v1

กฎหมาย

moved-topic

กฎหมาย

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562

สรุปสาระสำคัญของกฏหมายลำดับรองที่ออกตาม พรบ.ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

moved-topic

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พศ 2563

bookmark-ribbon--v1

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

moved-topic

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เรื่อง กำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2557

เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557

เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2557

เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2557

เรื่อง ตลาด พ.ศ.2557

เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2558

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2558

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2566

เรื่อง กำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2567

เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567

© 2024 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น