🔎
กองคลัง : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
นางปราณีต ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0861883154
นางมลธิวา ศิริเป็ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
น.ส.จิรภิญญา บุดดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอัครพล บุดดี
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ
นางสาวเอื้องพร ริจนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.อลิสา ผาบสละ
ผช.จนท.พัสดุ
นางสาวศิริประภา ปานะกิจ
พนักงานจ้างเหมา
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน