🔎
กองคลัง : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
นางปราณีต ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0861883154
นางมลธิวา ศิริเป็ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
น.ส.จิรภิญญา บุดดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางศิริรัตน์ รินแก้ว
นักวิชาการคลัง
นางวราพร ไชยราช
นักวิชาการพัสดุ
นางกริยา อินเปียง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายอัครพล บุดดี
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ
น.ส.อลิสา ผาบสละ
ผช.จนท.พัสดุ
นางสาวเอื้องพร ริจนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริประภา ปานะกิจ
พนักงานจ้างเหมา
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน