🔎
ข้อมูลทั่วไป
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 4987 ครั้ง พิมพ์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ

1.  สภาพทั่วไป

 

1.1  ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย  ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงของไปทางทิศใต้  ประมาณ  15  กิโลเมตร  พื้นที่โดยรอบของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย  มีพื้นที่เชื่อมติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้   คือ

ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลสถาน  และตำบลเวียง
ทิศใต้       ติดต่อกับตำบลครึ่ง  และตำบลห้วยซ้อ
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอำเภอเวียงแก่น  แม่น้ำโขง  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลห้วยซ้อ  อำเภอเชียงแสน  และอำเภอดอยหลวง


1.2  เนื้อที่
มีพื้นที่ทั้งหมด   ประมาณ   94   ตารางกิโลเมตร 


1.3  ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย  มีพื้นที่ประกอบด้วย  พื้นที่ราบ และภูเขาสูง  และมีพื้นที่เป็นป่าไม้  ประมาณ  ร้อยละ  60


1.4   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตตำบลศรีดอนชัย
มีจำนวน  1  องค์กร  คือ   เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 

1.5   จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย  มีจำนวน  18  หมู่บ้าน


1.6   จำนวนประชากร
จำนวนประชากร  รวมทั้งสิ้น    8,736    คน    แยกเป็น    ชาย  4,359  คน   หญิง  4,387  คน
จำนวนประชากรมีความหนาแน่นโดยคิดเฉลี่ย  95  คน  /  ตารางกิโลเมตร


จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน  

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
 
 
 
ขาย
หญิง
รวม
1
หวาย
160
223
208
431
2
ปากอิง
296
421
416
837
3
ลุง
216
263
277
540
4
ทุ่งซาง
211
324
310
634
5
เขียะ
278
296
274
570
6
ร่องห้า
151
194
174
368
7
ศรีดอนชัย
219
272
326
598
8
ดงหลวง
184
261
275
536
9
ม่วงเจ็ดต้น
171
195
221
406
10
ท่าเจริญ
190
176
179
355
11
ใหม่เจดีย์
210
222
246
468
12
ศรีชัยมงคล
237
391
349
740
13
เวียงเดิม
208
303
294
597
14
ศรีมงคล
129
176
179
355
15
ศรีดอนชัย
96
146
174
320
16
ปากอิงใต้
65
90
104
194
17
เวียงเหนือ
149
204
213
417
18
สารภี
143
202
168
370
 
รวม
3,313
4,359
4,387
8,736

 

( ข้อมูล   ณ  วันที่  25  มกราคม   2565 )2.  สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1  อาชีพ 
2.1.1  เกษตรกรรม     คิดเป็นร้อยละ    65
2.1.2  รับจ้างทั่วไป   คิดเป็นร้อยละ    15
2.1.3  ค้าขาย            คิดเป็นร้อยละ    10
2.1.4  ประกอบธุรกิจของตัวเอง    คิดเป็นร้อยละ    5
2.1.5  รับราชการ      คิดเป็นร้อยละ    5


2.2  หน่วยธุรกิจในพื้นที่ 
2.2.1  ธนาคาร     -  แห่ง
2.2.2  โรงแรม      3  แห่ง
2.2.3  ปั๊มน้ำมัน (สถานีบริการน้ำมัน)   15 แห่ง
2.2.4  โรงสีข้าว     24 แห่ง
2.2.5  ตลาดสด    1  แห่ง
2.2.6  ร้านค้า    90 แห่ง
2.2.7  โรงงานยาสูบ    1 แห่ง
2.6.8  โรงงานอุตสาหกรรม  2  แห่ง


2.3 พืชที่สำคัญ  ได้แก่

-   ข้าวนาปี/นาปรัง   -   ถั่วแขก       -  ลิ้นจี่           -  ส้มส้มโอ

-   ยางพารา             -   ข้าวโพด      -  พริก           -  ลำไย                    

-   ยาสูบ                  -   มะเขือเปราะ


2.4   ปศุสัตว์ในพื้นที่
จำนวนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่   ได้แก่   โค   กระบือ   สุกร   เป็ด   ไก่    แพะ   กบ   ปลา   


2.5   ประมง
แหล่งน้ำสาธารณะเพาะพันธ์สัตว์น้ำ   15   แห่ง     พื้นที่   898   ไร่
ผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง  เช่น   ปลาดุก  ปลานิล  ปลาทับทิม   และกบ


3.  สภาพทางสังคม

3.1  การศึกษา
3.1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  8 แห่ง
3.1.2  โรงเรียนประถมศึกษา    6 แห่ง
3.1.3  โรงเรียนมัธยมศึกษา  (ขยายโอกาส) 2 แห่ง


3.2  สถาบัน/องค์กรทางศาสนา
3.2.1  วัด/สำนักสงฆ์   14 แห่ง
3.2.2  มัสยิด      -  แห่ง
3.2.3  ศาลเจ้า       5  แห่ง
3.2.4  โบสถ์     -  แห่ง


3.3   สาธารณสุข
3.3.1  โรงพยาบาล   -  แห่ง
3.3.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   3  แห่ง
3.3.3  สถานพยาบาล 2 แห่ง

3.4  ความปลอดภัยในทรัพย์สิน
3.4.1  สถานีตำรวจ(หน่วยบริการประชาชน) 2  แห่ง
3.4.2  ศูนย์  อปพร.  1  แห่ง


4.  การบริการขั้นพื้นฐาน

4.1  การไฟฟ้า
 -  จำนวนที่ไฟฟ้าเข้าถึง   จำนวน  18  หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   คิดเป็นร้อยละ  98
-  จำนวนผู้ใช้โซล่าเซล    จำนวน       231     หลังคาเรือน

4.2   การคมนาคม   ( แสดงจำนวนและสภาพการคมนาคมทางบก )

4.2.1  ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงจำนวน  3 สาย
- ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1020 ติดต่อระหว่าง  ตำบลครึ่ง –  ตำบลศรีดอนชัย –  ตำบลสถาน   ผ่านตำบลศรีดอนชัย   หมู่ที่   10, 7,14,15
- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1174   ติดต่อระหว่างตำบลห้วยซ้อ  -  ตำบลศรีดอนชัย  -  ตำบลสถานผ่านตำบลศรีดอนชัย หมู่  1,5,911,13,17,18
- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  115   ติดต่อระหว่างตำบลศรีดอนชัย   –   อำเภอ  เวียงแก่น   ผ่านหมู่   10,3,8,4,2
- ทางหลวงชนบท  สาย  4011  ม่วงเจ็ดต้น – ศรีลานนา   ผ่านหมู่  6-9
- ทางหลวงชนบท  สาย  4019  ศรีดอนชัย – ร่องห้า        ผ่านหมู่  7-6


4.2.2   ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย   แยกเป็น
- ถนนคอนกรีต   105 สาย   ระยะทาง 45 ก.ม.
- ถนนลาดยาง  4  สาย   ระยะทาง   30  ก.ม
- ถนนนลูกรัง 62  สาย   ระยะทาง 48 ก.ม.

4.2.3   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  1  แห่ง
4.2.4   สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ  8 แห่ง  แยกเป็น
-  สถานีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่   6  แห่ง
-  สถานีเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน(โทรศัพท์บ้าน) 1 แห่ง
-  สถานีวิทยุสื่อสารความถี่เอกชน(ว)   1 แห่ง

 


4.3  ระบบชลประทาน
-  คลองส่งน้ำ 15   แห่ง
-  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   2 แห่ง

4.4  ระบบประปา
-  ระบบประปาได้รับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมฯ     หมู่ที่   1,3,4,,5,8,9,11,18
-  ระบบประปาได้รับสนับสนุนจากกรมอนามัย       หมู่ที่  7,12,14,15

4.5  ท่าเทียบเรือ
-  ท่าเรือเอกชน   1  แห่ง


5.  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

5.1 แหล่งน้ำ
ลำห้วย   23  แห่ง    หนองน้ำ   39 แห่ง    
บ่อน้ำตื้น 611 แห่ง   บ่อบาดาล -   แห่ง
บ่อโยก   28  แห่ง   อ่างเก็บน้ำ 7  แห่ง
บึง     -    แห่ง      ฝาย  29 แห่ง
แม่น้ำ   2   แห่ง   ลำเหมือง  43 แห่ง


5.2  ป่าไม้ 
ตำบลศรีดอนชัยมีป่าไม้ที่สำคัญซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ได้แก่  ป่าน้ำม้า ป่าน้ำช้าง
ป่าแม่โขงฝั่งขวา  ป่างาวฝั่งขวา   ไม้เต็ง   ไม้รัง  ไม้แดง  ไม้ตะแบก  ฯลฯ


6.  มวลชนจัดตั้ง
-   สมาชิก  อปพร.  2  รุ่น  148  คน      -   ตำรวจบ้าน   1  รุ่น  90  คน


7. สินค้า OTOP
- ผ้าทอไทยลื้อ


8.สถานที่ท่องเที่ยว
- พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ
- วัดศรีดอนชัย
- ชุมชนไทยลื้อบ้านศรีดอนชัย
- ศูนย์ทอผ้าบ้านศรีดอนชัย
- วัดพระธาตุดอยย่าม่อน
- พระธาตุ 5 เจดีย์

© 2023 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น