🔎
รายงาน
bookmark-ribbon--v1

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

moved-topic

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานงบประจำปี รอบ 6 เดือน

bookmark-ribbon--v1

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

moved-topic

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

moved-topic

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

moved-topic

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

bookmark-ribbon--v1

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

moved-topic

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

moved-topic

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 (รอบ6เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 (รอบ6เดือน)

bookmark-ribbon--v1

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

moved-topic

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี2564 (รอบ6เดือน)

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินการเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

bookmark-ribbon--v1

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

moved-topic

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ6เดือน ต.ค.63-มี.ค.64)

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ 2566

bookmark-ribbon--v1

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

moved-topic

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน ต.ค.63-มี.ค.64)

moved-topic

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

moved-topic

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการและสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ(เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566)

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการและสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ (เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566)

bookmark-ribbon--v1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

moved-topic

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

bookmark-ribbon--v1

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

moved-topic

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

moved-topic

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

moved-topic

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

bookmark-ribbon--v1

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

moved-topic

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

moved-topic

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

moved-topic

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

bookmark-ribbon--v1

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

moved-topic

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส No Gift Policy

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

moved-topic

ระเบียบวาระการประชุม No Gift Policy

ระเบียบวาระการประชุม เรื่อง No Gift Policy

bookmark-ribbon--v1

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

moved-topic

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

bookmark-ribbon--v1

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ

moved-topic

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

bookmark-ribbon--v1

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ

moved-topic

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

moved-topic

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

moved-topic

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

bookmark-ribbon--v1

รายงานผลการดำเนินงาน

moved-topic

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

moved-topic

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

moved-topic

แบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน 2566

แบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ( ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 )

moved-topic

แบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

moved-topic

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566)

moved-topic

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

bookmark-ribbon--v1

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

moved-topic

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

bookmark-ribbon--v1

รายงานผลการประเมิน ITA

moved-topic

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565

bookmark-ribbon--v1

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

moved-topic

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

moved-topic

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

moved-topic

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

moved-topic

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

bookmark-ribbon--v1

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

moved-topic

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ 12 เดือน)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

bookmark-ribbon--v1

รายงานผลการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

moved-topic

รายงานผลการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

bookmark-ribbon--v1

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

moved-topic

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

bookmark-ribbon--v1

รายงานผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

moved-topic

รายงานผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

bookmark-ribbon--v1

No Gift Policy

moved-topic

No Gift Policy

No Gift Policy 2565

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Announcement of Sri don chai Subdistrict municipal Subject: Policy of not accepting neither gift nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024

bookmark-ribbon--v1

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ควบคุมตรวจสอบภายใน

moved-topic

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ควบคุมตรวจสอบภายใน

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ควบคุมตรวจสอบภายใน

bookmark-ribbon--v1

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

moved-topic

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

moved-topic

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

bookmark-ribbon--v1

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

moved-topic

รายงาการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

bookmark-ribbon--v1

รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

moved-topic

รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567

รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567

bookmark-ribbon--v1

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

moved-topic

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

© 2024 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น