🔎
นโยบาย
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 2983 ครั้ง พิมพ์

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ

                ตามที่กระผมได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย   ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  31 มีนาคม 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 นั้น

             เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย   เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา  48  ทศแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  ความว่า”ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่   ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาเทศบาล   เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”

                บัดนี้  กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย  และคณะผู้บริหารได้กำหนดแนวทาง และนโยบายในการบริหารของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้   กระผมจะบริหารโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550        สำหรับแนวทางการจัดทำนโยบายในครั้งนี้ได้จัดทำให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล   กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย    แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   ยุทธศาสตร์อำเภอเชียงของ   แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลศรีดอนชัย   ตลอดจนคำนึงถึงวิสัยทัศน์   และนโยบายของกระผมที่เสนอต่อประชาชนในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา   ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติแนวนโยบายที่กระผมจะแถลงและจะดำเนินการ  มีทั้งหมด  6  ด้าน  คือ 

  1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

              1.1 จะบริหารงานในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตามความในมาตรา 48 เตรสและมาตรา48 สัตตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่13) พ.ศ.  2552

              1.2 จะบริหารงานในขอบเขตหน้าที่ของเทศบาล ตามความในมาตรา48 และมาตรา49 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที 13)  พ.ศ.  2496     

              1.3  จะบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  คือหลักธรรมาภิบาล  6  ด้าน หลักนิติธรรม  หลักความยุติธรรม  หลักความถูกต้อง หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า                         

              1.4  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  เช่นข้อมูลด้านบริหารงานบุคคล  ด้านบัญชีวัสดุทะเบียนครุภัณฑ์  ด้านการเงินการคลัง  ข้อมูลประชากร  ข้อมูลกลุ่มอาชีพต่างๆเป็นต้น  

              1.5  จะประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และเอกชนเพื่อระดมทรัพยากรในการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีดอนชัยซึ่งเป็นเทศบาลใหม่ 

              1.6  จะบริหารงานแบบประชาชนมีส่วนร่วม และยึดหลักการเมืองสมานฉันท์  สามัคคี โปร่งใสตรวจสอบได้

 

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            2.1  ส่งเสริม   สนับสนุนและประสานงานจัดให้มีแหล่งน้ำ  เพื่ออุปโภค บริโภคและเกษตรกรรมแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก 

            2.2  ส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานสร้าง  ซ่อม  ปรับปรุงทางหลวงชนบท  ถนนภายในหมู่บ้าน และถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม   ให้มีสภาพดีมีมาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ประชาชนและ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและความเจริญเติบโตของชุมชน

            2.3  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน   ระหว่างหมู่บ้านและกล้องวงจรปิด (CCTV)  ตามจุดอันตราย ตามความจำเป็นและเหมาะสม

 

  1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

             3.1 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเพื่อจัดให้มีโครงการของกลุ่มอาชีพต่างๆ   เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชน  เช่นกลุ่มยางพารา   กลุ่มเลี้ยงปลา  กลุ่มทอผ้า  กลุ่มปศุสัตว์  กลุ่มทำปุ๋ย กลุ่มข้าวเป็นต้น   

              3.2  ส่งเสริม  พัฒนาอาชีพให้กับประชาชน  ทั้งด้านการเกษตร  ด้านอุตสาหกรรมครัวเรือน ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า  OTOP   และสินค้าพื้นเมืองให้ได้มาตรฐาน   สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน                                                                                                                                                     3.3  ส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ   และเอกชนในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้ได้ราคาที่เป็นธรรมตามปริมาณและคุณภาพ

 

  1. นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ การท่องเที่ยว

               4.1 ส่งเสริม   สนับสนุนและประสานงานจัดให้มีโครงการด้านการศึกษา   กีฬา  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี   การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีน   ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและโครงการให้ความรู้  ทำความเข้าใจแก่ประชาชน   เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

               4.2  ส่งเสริมสนับสนุน  และประสานงานจัดให้มีโครงการสำหรับพระภิกษุสามเณร  ให้ได้รับ

การศึกษาทั้งด้านสามัญและบาลีวินัย   ให้นักเรียน   ประชาชนมีโอกาสศึกษาแหล่งเรียนรู้  การอบรม  การถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ  และอาชีพด้านต่างๆจากบุคลากร  นักวิชาการ  ผู้มีประสบการณ์โดยตรง

               4.3  ส่งแสริม   สนับสนุนและประสานงานให้มี   ลานกีฬา   สถานที่ออกกำลังกาย  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ   เพื่อต่อต้านยาเสพติด   ทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน     

                4.4  ส่งเสริม   สนับสนุนและประสานงานให้มีกิจกรรมโครงการด้านอนุรักษ์   สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะ   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   เช่น    งานวันสำคัญของชาติ  ของศาสนาของพระมหากษัตริย์  งานวันสงกรานต์   งานประเพณีลอยกระทง   ทำบุญตานก๋วยสลาก เป็นต้น                   

                4.5  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดให้มีมัคคุเทศก์น้อยในท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

                4.6  ส่งเสริม  และสนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ   เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   เช่น   การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  จัดให้มีถนนคนม่วน กาดมั่วครัวแลง เป็นต้น

 

  1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

                   5.1  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานโครงการเพื่อกลุ่มองค์กรต่างๆ  เช่น  กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มอสม.  อปพร.  ตำรวจบ้าน  กนช.  อช.  ลูกเสือชาวบ้าน   ทูบีนัมเบอร์วัน  เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ   ความสามัคคี  และมีจิตอาสาอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข

                   5.2  ส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานโครงการเพื่อเด็ก   เยาวชนคนหนุ่มสาว   สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส   ผู้ติดเชื้อ  ได้รับทุนการศึกษา   เบี้ยยังชีพ   สวัสดิการ  ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาล

                  5.3  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดฝึกอบรมให้มีความรู้   ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆเช่น  อุทกภัย  วาตภัย อัคคีภัย   ภัยแล้ง  และอุบัติเหตุ 

                  5.4  ส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานนโยบายการป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ทั้งภาครัฐและเอกชน

                  5.5  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้มีกลุ่มจัดตั้ง  กลุ่ม ชมรม  สมาคมหรือสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน   เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และความเข็มแข็งของชุมชน

 

  1. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                   6.1  พัฒนาการดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล   โดยจัดซื้อจัดหารถและอุปกรณ์เก็บขยะให้เป็นระบบอย่างทั่วถึง   และจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการกำจัดขยะโดยผ่านประชาคมหมู่บ้านและตำบล

                   6.2  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงาม สะอาด  น่าอยู่  น่ามอง

                   6.3  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                   6.4 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

                   6.5  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของผู้นำนักเรียนฝ่ายอนามัยของโรงเรียน (อสม.น้อย)

                    6.6  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในกิจกรรมการป้องกันควบคุมสถานการณ์ของโรคต่างๆ ที่สามารถป้องกันและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

                 

                    ท่านประธานที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  กระผมขอเรียนว่า กระผมและฝ่ายบริหารจะปฏิบัติหน้าที่  และบริหารงานให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน  ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรี   กระผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย  ซึ่งเป็นเทศบาลใหม่ ทีมบริหารใหม่  สมาชิกสภาใหม่   สิ่งเหล่านี้คงได้รับการบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของเทศบายตำบลศรีดอนชัยอย่างแน่นอน   ท่านประธานที่เคารพ   สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย   ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  พวกเราต่างมีเจตนารมณ์ตรงกันนั้น  คือร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมพัฒนาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นสำคัญ

                 ทั้งนี้  นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้นั้น   อยู่ภายใต้เงื่อนไขอำนาจหน้าที่และกรอบงบประมาณของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยทุกประการ   ขอขอบคุณครับ.

© 2024 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น