🔎
เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 274 ครั้ง พิมพ์

                    ท่านประธานที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  กระผมขอเรียนว่า กระผมและฝ่ายบริหารจะปฏิบัติหน้าที่  และบริหารงานให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน  ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรี   กระผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย  ซึ่งเป็นเทศบาลใหม่ ทีมบริหารใหม่  สมาชิกสภาใหม่   สิ่งเหล่านี้คงได้รับการบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของเทศบายตำบลศรีดอนชัยอย่างแน่นอน   ท่านประธานที่เคารพ   สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย   ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  พวกเราต่างมีเจตนารมณ์ตรงกันนั้น  คือร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมพัฒนาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นสำคัญ

                 ทั้งนี้  นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้นั้น   อยู่ภายใต้เงื่อนไขอำนาจหน้าที่และกรอบงบประมาณของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยทุกประการ   ขอขอบคุณครับ.

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน