🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศรีดอนชัยรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

ลด หยุด ภัย ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ \"เงินช่วยเหลือพิเศษให้แค่ 6 เดือน\"

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการดำเนินโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

กิจกรรม ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 \" ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ มีวินัยทางจราจร \"

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 48 ครั้ง

ออกเยี่ยม/สำรวจ บ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 132 ครั้ง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6252 (พ.ศ.2564) ออกตามความใจพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2 สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายและการลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก 0-3 ปี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคนชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 67 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 1 สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอมถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 134 ครั้ง

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการตกทอดทางมรดกและการโอนที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ...... ฯ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 115 ครั้ง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อำนวยความสะดวกจุดพักคอยและการจัดการขยะริมแม่น้ำโขงริมตลิ่งแม่น้ำโขงปลอดขยะ (Zero Waste)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 74 ครั้ง

TO BE NUMBER ONE KEY EXCELLENCE 5 ชุมชนศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 91 ครั้ง

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย, เหล่ากาชาดอำเภอเชียงของ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 106 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 120 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการวิจัย เรื่อง พิธีกรรมเลี้ยงถวายเจ้าบ่อ : การศึกษาด้านความเชื่อและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุไทลื้อบ้านศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 239 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 168 ครั้ง

พิธีกรรมเลี้ยงถวายเจ้าบ่อ : การศึกษาด้านความเชื่อและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ บ้านศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 117 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 185 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 193 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยหรือกำหนดสถานที่ และแต่งตั้งคณะทำงานด้านบริหารจัดการสถานที่แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation ( CI ) ) ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จั

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 145 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 162 ครั้ง

ผวจ.เชียงราย สั่งเปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ทุกอำเภอ ไม่ต้องลงทะเบียน ทุกสถานะ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 174 ครั้ง

งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 The wonder of Chiangrai

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 189 ครั้ง

นโยบายเร่งด่วน ผู้ว่าฯ เชียงราย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 147 ครั้ง

ครูบรรดร สิงห์ไชย ครู เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2 มอบของที่ระลึกให้กับพนักงานเทศบาล เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 165 ครั้ง

โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 197 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 211 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 5 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 188 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยหรือกำหนดสถานที่แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation ( CI ) ) ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 175 ครั้ง

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนทุกความเห็นมีความหมาย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 148 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การหยุดเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย (กรณีพิเศษ)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 147 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การหยุดเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย (กรณีพิเศษ)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 140 ครั้ง

การจัดโครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 200 ครั้ง

เน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 169 ครั้ง

เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 155 ครั้ง

เนื่องด้วยวันเข้าพรรษาของทุกปีกำหนดให้ เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและสนับสนุนกิจกรรม\"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง\"

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 171 ครั้ง

ประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ราย นางสิริกุณ ชำนาญการ ครู ศพด.ทต.3

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 245 ครั้ง

แผ่นพับประชาสัมพันธืภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 185 ครั้ง

ประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ราย นางแสงจันทร์ คุณาเทพ ครู ศพด.ทต.4

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 164 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) (ครั้งที่ 1/2564)

เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 152 ครั้ง

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 49 /2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 625 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 196 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 167 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตามอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 170 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 189 ครั้ง

โครงการประกาศเจตจำนงสุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 262 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 234 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตามอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 171 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 304 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาท้องถิ่นเขต 1)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 294 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (สมชิกสภาท้องถิ่น เขต2)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 256 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 267 ครั้ง

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 120 ครั้ง

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 116 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 140 ครั้ง

รับสมัครเด็กเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 333 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 273 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 273 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เขต 1)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 265 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เขต 2)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 286 ครั้ง

เชิญใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 297 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 249 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 272 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากอิง โดยใช้ชื่อใหม่คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 4

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 240 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเจริญ โดยใช้ชื่อใหม่ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 5

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 153 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 136 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 231 ครั้ง

มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 373 ครั้ง

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเทศบาลให้มีทัศนคติ ค่านนิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 168 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 152 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 614 ครั้ง

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.กันนะคะ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 382 ครั้ง

การปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 349 ครั้ง

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300ครัวเรือง บ้านศรีชัยงมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 160 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 132 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 205 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ที่อ่านหนังสือรักการอ่าน บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 157 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือง บ้านสารภี หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 209 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดทำที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ณ ที่อ่านหนังสือ รักการอ่านเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 137 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดทำที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ณ ที่อ่านหนังสือ ประจำหมู่บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 138 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดทำที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ณ ที่อ่านหนังสือ รักการอ่านบ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 206 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การขอรับบริจาคหนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อไว้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 137 ครั้ง

การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 117 ครั้ง

ประกาศ ผู้มิสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผู้ที่มาขึ้นทะเบียนตอน ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 120 ครั้ง

การสำรวจข้อมูลตลาดที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งถูกกฏหมาย ตำบลศรีดอนชัย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 786 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 128 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 , เปิดอ่าน 128 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 , เปิดอ่าน 146 ครั้ง

คำสั่งเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ที่ 273/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 118 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 123 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 131 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 137 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 127 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 123 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 131 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 136 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562 , เปิดอ่าน 124 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ผลการสำรวจสภาพน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 , เปิดอ่าน 116 ครั้ง

คำสั่งเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ที่ 460/2561 เรื่องมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัยปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561 , เปิดอ่าน 157 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลศรีดอนชัย ระหว่างวันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 , เปิดอ่าน 206 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน