🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์

ครูบรรดร สิงห์ไชย ครู เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2 มอบของที่ระลึกให้กับพนักงานเทศบาล เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 5 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยหรือกำหนดสถานที่แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation ( CI ) ) ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนทุกความเห็นมีความหมาย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การหยุดเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย (กรณีพิเศษ)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การหยุดเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย (กรณีพิเศษ)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

การจัดโครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 66 ครั้ง

เน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 50 ครั้ง

เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

เนื่องด้วยวันเข้าพรรษาของทุกปีกำหนดให้ เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและสนับสนุนกิจกรรม\"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง\"

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

ประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ราย นางสิริกุณ ชำนาญการ ครู ศพด.ทต.3

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 66 ครั้ง

แผ่นพับประชาสัมพันธืภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ราย นางแสงจันทร์ คุณาเทพ ครู ศพด.ทต.4

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 49 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) (ครั้งที่ 1/2564)

เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 49 /2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 200 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 61 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 54 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตามอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 87 ครั้ง

โครงการประกาศเจตจำนงสุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 126 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 107 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตามอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 62 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 138 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาท้องถิ่นเขต 1)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 139 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (สมชิกสภาท้องถิ่น เขต2)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 136 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 148 ครั้ง

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 33 ครั้ง

รับสมัครเด็กเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 214 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 150 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 141 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เขต 1)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 148 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เขต 2)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 139 ครั้ง

เชิญใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 145 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 148 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 141 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากอิง โดยใช้ชื่อใหม่คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 4

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 118 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเจริญ โดยใช้ชื่อใหม่ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 5

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 48 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 80 ครั้ง

มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 207 ครั้ง

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเทศบาลให้มีทัศนคติ ค่านนิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 466 ครั้ง

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.กันนะคะ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 277 ครั้ง

การปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 242 ครั้ง

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300ครัวเรือง บ้านศรีชัยงมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 87 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ที่อ่านหนังสือรักการอ่าน บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือง บ้านสารภี หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 38 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดทำที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ณ ที่อ่านหนังสือ รักการอ่านเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 38 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดทำที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ณ ที่อ่านหนังสือ ประจำหมู่บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดทำที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ณ ที่อ่านหนังสือ รักการอ่านบ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 65 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การขอรับบริจาคหนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อไว้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประกาศ ผู้มิสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผู้ที่มาขึ้นทะเบียนตอน ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

การสำรวจข้อมูลตลาดที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งถูกกฏหมาย ตำบลศรีดอนชัย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 688 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

คำสั่งเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ที่ 273/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ผลการสำรวจสภาพน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

คำสั่งเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ที่ 460/2561 เรื่องมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัยปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลศรีดอนชัย ระหว่างวันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 , เปิดอ่าน 79 ครั้ง
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน