🔎
ภาพกิจกรรม

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก เข็มแรก 7 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ ►

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

อ่านต่อ ►

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านต่อ ►

สภากาชาดไทยอำเภอเชียงของ ได้มอบเงินช่วยเหลือ ,แพมเพิร์สผู้ใหญ่ และอาหารแห้งให้กับญาติของผู้ป่วยติดเตียงในตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้กักตัวจากการสัมผัสเสี่ยงสูง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ►

ส.ป.ก.เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย​ แจกต้นฟ้าทะลายโจรให้กับ\"เกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดำเนินการเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย”

อ่านต่อ ►

ศูนย์ปฏิบัติการปันน้ำใจ ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

เตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักคอย CI

อ่านต่อ ►

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ►

อบรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย (หลังเก่า)

อ่านต่อ ►

กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสด ประจำปี 2563

อ่านต่อ ►

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ ประจำปี 2563 (งบ พมจ.เชียงราย)

อ่านต่อ ►

โครงการกองทุนเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย วัดท่าข้ามศรีดอนชัยและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านต่อ ►

โครงการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านต่อ ►

วันเด็กแห่งชาติปี 2563

อ่านต่อ ►

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาดข้าวแบบบูรณาการ(ชาวนาอาสา)ประจำปี 2563

อ่านต่อ ►

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

อ่านต่อ ►

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ประจำปี 2563

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ ►
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน