🔎
ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ►

อบรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย (หลังเก่า)

อ่านต่อ ►

กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสด ประจำปี 2563

อ่านต่อ ►

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ ประจำปี 2563 (งบ พมจ.เชียงราย)

อ่านต่อ ►

โครงการกองทุนเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย วัดท่าข้ามศรีดอนชัยและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านต่อ ►

โครงการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านต่อ ►

วันเด็กแห่งชาติปี 2563

อ่านต่อ ►

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาดข้าวแบบบูรณาการ(ชาวนาอาสา)ประจำปี 2563

อ่านต่อ ►

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

อ่านต่อ ►

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ประจำปี 2563

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ ►

การบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสนุขบ้าในท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยศรีดอนชัย สดใสพัฒนาการสมวัย ห่างไกลโรค

อ่านต่อ ►

โครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิ (โครงการตามพระราชดำริ)

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมให้ความรู้ความสำคัญของเกลือไอโอดีน (โครงการพระราชดำริ)

อ่านต่อ ►

โครงการแกนนำอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเป็นแกนนำในการลดปัจจัยเสี่ยง ส่งเสริมปัจจัยดี

อ่านต่อ ►

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพ

อ่านต่อ ►

โครงการหมอครอบครัวตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน